MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Lokalna Strategia Rozwoju oraz budżet

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.
LSR jest dokumentem, ktory opracowuje Lokalna Grupa Działania wraz z pracownikami, a podstawą jego treści są szerokie konsultacje społeczne, w których udział biorą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR.


SPIS TREŚCI
I. CHARAKTERYSTYKA LGD
1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia
2. Obszar
3. Potencjał LGD
3.1. Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD
3.2. Reprezentatywność LGD
3.3. Poziom decyzyjny
3.4. Zasady funkcjonowania LGD
3.5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy rady/zarządu/biura itd.
II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
III. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
1. Położenie geograficzne
2. Ukształtowanie powierzchni
3. Uwarunkowania przyrodnicze
3.1. Klimat
3.2. Gleby
3.3. Bogactwa mineralne
3.4. Lesistość
3.5. Obszary chronione
3.6. Zasoby wodne - wody powierzchniowe
4.  Infrastruktura środowiska
5.  Gospodarka odpadami
6. Sieć gazowa
7. Sieć energetyczna
8. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
8. Analiza uwarunkowań - szanse rozwoju wskazujące na cele LSR
8.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
8.2. Uwarunkowania kulturowe(antropogeniczne) i historyczne
8.3. Uwarunkowania infrastruktury kulturalnej
8.4. Uwarunkowania infrastruktury technicznej
9. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty LSR
9.1. Potencjał demograficzny
IV. ANALIZA SWOT
V. CELE I WSKAŹNIKI
1. Logika realizacji LSR
2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla potrzeb LSR
3. Cele i komplementarność w LSR
4.  Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć
5. SPOSÓB PREZENTACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW W TREŚCI LSR
VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU
VII. PLAN DZIAŁANIA
VIII. BUDŻET LSR
IX. PLAN KOMUNIKACJI
IX. INNOWACYJNOŚĆ
X. ZINTEGROWANIE
XI. MONITORING I EWALUACJA
XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pobierz LSR (4 MB) | format: PDF

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu