Projekty współpracy

Zgodnie z podpisaną umową ramową na realizację zadania z zakresu projektów współpracy przewidujemy realizację jednego projektu na łączną kwotę 380.000 zł.

 • Punkty Aktywnego Wypocznyku

Tytuł projektu: Punkty Aktywnego Wypoczynku (akronim: PAW)
Rodzaj projektu: realizacja
Zakres projektu: na podstawie rozporządzenia: §2 pkt. 4 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Całkowity budżet projektu 907 027,03 zł
w tym budżet LGD "CENTRUM": 380 000,00 zł
w tym budżet LGD "PRYM": 214 952,40 zł
w tym budżet LGD "POLCENTRUM": 111 967,00 zł
w tym budżet LGD "Ziemia Łowicka": 120 000,03 zł
w tym budżet LGD "Z Ikrą": 80 107,60 zł
Liczba etapów realizacji projektu 1
Planowany termin złożenia wniosku: I kwartał 2018 r.
Planowany okres realizacji: do grudnia 2018 r.
Partnerzy projektu: Partner – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
Lider – Lokalna Grupa Działanie PRYM"
Partner – Stowarzyszenie LGD "POLCENTRUM"
Partner - Stowarzyszenie LGD "Ziemia Łowicka"
Partner - LGD "Z ikrą"
Warunki jakie powinien spełnić wniosek, aby uzyskać dofinansowanie:
 • Projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowany przez LGD,
 • Jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD, uczestniczące w realizacji operacji,
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy lub ta LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres podlegania zobowiązaniom do zapewnienia trwałości operacji;
 • realizacja projektu współpracy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Cel operacji: Celem operacji projektu jest:
 • rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerów;
 • podniesienie atrakcyjność rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie małej infrastruktury rekreacyjno - sportowej;
 • zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.
Opis projektu: Projekt współpracy zakłada utworzenie w wybranych gminach należących do partnerów punktów z mała infrastrukturą rekreacyjną na świeżym powietrzu. Punkty Aktywnego Wypoczynku będą składały się z kilku urządzeń, na których może niezależnie i jednocześnie trenować aż 8 osób. W każdym z parków będzie zainstalowana tablica informacyjna z regulaminem oraz finansowaniem projektu. Ponadto każdy z partnerów realizuje zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów, a także po jednym zadaniu indywidualnym uzupełniającym.

Na obszarze LGD "CENTRUM" powstało 20 Punktów Aktywngo Wypoczynku. Każda siłownia została wyposażona w następjące urządzenia:

Orbitrek

Wahadło + biegacz + twister

Wyciąg dolny-triceps + trenażer ramion biceps

Siedzący przywodziciel nóg + siedzący twister z masażerem pleców

Zadanie własne partnera
Ponadto LGD "CENTRUM" w ramach własnego budżetu i jako zadanie włąsnt zleciło organizację oficjalnych otwarć 4 PAW. Każde otwarcie zaplanowano na godzinę 11 - 15 (cztery godziny). Imprezy prowadzą 2 osoby (kobieta i mężczyzna), będące trenerami personalnymi z wieloletnim stażem oraz własnym autorskim planem treningów z wykorzystaniem naszych urządzeń. Przez cztery godziny aktywnego spędzania czasu uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak prawidłowo ćwiczyć na sprzęcie, ale także skutecznie wykorzystać w pełni ich możliwości. Trenerzy będą wyposażeni w mikrofony bezprzewodowe oraz nagłośnienie. Dodatkowo będzie rozstawiony namiot w sytuacji złej pogody. Dla uczestników będzie także przygotowana woda niegazowana butelkowana.

Lokalizacje i terminy oficnalnego otwierania Punktów Aktywnego Wypoczynku:
1) miejscowość Bielawy, boisko sportowe - 8 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00 – 15.00,
2) miejscowość Szczecin (gm. Dmosin) - 15 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00-15.00,
3) miejscowość Chociszew (gm. Parzęczew) - 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00-15.00,
4) miejscowość Góra Św. Małgorzaty - 30 września 2018 r. (niedziela) godz. 11.00 - 15.00,

Fotorelacje z otwierania poszczególnych PAW znajdują się na dole strony.
Kryteria wyboru: Aby uzyskać dofinansowanie trzeba osiągnąć min. 21 punktów:
 1. cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.;
 2. projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych, za które przyznaje się 6 pkt.;
 3. projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy, za które przyznaje się 6 pkt.;
 4. udokumentowane doświadczenie LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy w realizacji co najmniej:
  1. trzech projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.,
  2. jednego, lecz nie więcej niż dwóch projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 2 pkt.;
 5. budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między LGD uczestniczącymi w realizacji projektu współpracy oraz pozostałymi partnerami, za które przyznaje się 3 pkt.;
 6. w realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden partner zagraniczny, za które przyznaje się 8 pkt.;
 7. projekt współpracy jest projektem:
  1. zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego z partnerów jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, za które przyznaje się 4 pkt.,
  2. symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów, za które przyznaje się 2 pkt.
Osoby kontaktowe czy koordynujące prace Partnerów: LGD CENTRUM: Michał Prokopiak (koordynator Partnera), tel. 24 355 23 43, michal@srgc.pl

Mapa przedstawiająca lokalizacje 20 PAW na terenie LGD "CENTRUM"

filler image

Klinknij i wejdź w interaktywną mapę lokalizacji Punktów Aktywnego Wypoczynku. Zobacz, gdzie można korzystać z naszych urządzeń.

filler image

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu