MASZ POMYSŁ NA CIEKAWE ZMIANY NASZEGO REGIONU?CZEKAMY NA TWOJE SUGESTIE!


Wnioski i formularze

Ustawy

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - pobierz


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmiana (COVID19) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. - Zmiana (stosowanie trybu konkurencyjności) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 - pobierz


Interpretacje, wyjaśnienia oraz inne dokumenty

Instrukcje dotyczące ustalania kwot dla poddziałania 19.2 w związku z nowym orzecznictwem w zakresie pozostawiania protestów bez rozpatrzenia - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR od styczeń 2018 r. do - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z październik - grudzień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z kwiecień - sierpień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z lutego 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR ze stycznia 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z grudnia 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z listopada 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z października 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacja ARiMR z dnia 13-09-2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2. - pobierz
Lista 32 pytań i odpowiedzi od ARiMR z dnia 21-09-2016 r. do poddziałania 19.2 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 AKTUALIZACJA z 22.02.2017 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 - pobierz
Prezentacja pn. "Jak sporządzić biznes plan" - pobierz

PKD
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 - pobierz
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 (wersja czytelna) - pobierz


UWAGA!!

Każdy Wnioskodawca oraz Beneficjent ma obowiązek do odwiedzenia i pobrania aktualnych formularzy i innych dokumentów do działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na stronie internetowej ARiMR. Link do strony.*

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

dokumenty aktualne z dnia: 11.02.2022 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)


1). Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
Biznesplan 4z>
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Instrukcja​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
Wniosek o płatność 4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSXII. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z

3) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)
Wniosek o płatność wersja 4z (excel)
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacjiIII. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (excel)
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (excel)
Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (pdf)
Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
Informacja pomocnicza do wypełnienia PNCO

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych>

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność 5z (excel)
Wniosek o płatność 5z (pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z

Nowy wzór aneksu COVID do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2 (maj 2021 r.) -  pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  pobierz
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl